Χρηματοδότηση

Η επιχειρηματική επιτυχία αλλά και οι δυσχέρειες που μπορεί να δημιουργηθούν από τη συγκυρία απαιτούν αναδιάρθρωση του χρηματοδοτικού σχήματος.

Για μια αποτελεσματική, σταθερή, ασφαλή και βιώσιμη κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται – ή να αξιολογηθούν σχετικά – όλες οι διαθέσεις πηγές: τραπεζικός δανεισμός, άντληση κεφαλαίων και εταιρικά ομόλογα. Σε τι ποσοστό κάθε μια από αυτές τις πηγές θα αξιοποιηθεί εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων εντός της εταιρείας αλλά και του περιβάλλοντος.

Η P&I μπορεί να σχεδιάσει το μοντέλο της κεφαλαιακής σας δομής!