Όραμα - Φιλοσοφία

Προσεγγίζουμε τις σύγχρονες προκλήσεις με «επιχειρηματική λογική» και καινοτομία.

Όραμα

Να συμβάλλει ώστε οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική τους, ταυτόχρονα με την επιμέλεια στη διαχείριση αδυναμιών και κινδύνων για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό αποτέλεσμα με θετικό αποτύπωμα σε οικονομία και κοινωνία.

Αποστολή

Η P&I υποστηρίζει την ανάπτυξη εργασιών Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων και τις start-up δραστηριότητες μεγάλων επιχειρήσεων.

Προσεγγίζει τις σύγχρονες προκλήσεις με «επιχειρηματική λογική» και καινοτομία.
Εφαρμόζουμε μεθόδους για ανάδειξη αδυναμιών νωρίς και επιτυχία γρήγορα. Στοχεύει σε
αποτελεσματικές και ανθεκτικές λύσεις.

Συμβάλει στο «καλώς έχειν» των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας μια «θεσμική ελκυστικότητα» που προκαλεί πελάτες και προσελκύει επενδυτές εντός και εκτός της χώρας.

Τοποθέτηση

Δημιουργία αξίαs, από την επιχείρηση, για τον πελάτη, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα μέσω ενός επαναστατικού επιχειρησιακού μοντέλου και την εφαρμογή ανατρεπτικού marketing.

Η φιλοσοφία μας

Σημαντικό το προϊόν και η αγορά. Στο επίκεντρο όμως ο άνθρωπος ως πελάτης και επενδυτής.

Σημαντική η μείωση του κόστους, οι υποδομές και η τεχνολογία. Πιο σημαντικές όμως η δημιουργία νέων και καινοτόμων προϊόντων, οι άνθρωποι και οι αποφάσεις τους.

Ανάπτυξη και όχι μεγέθυνση. Χρηματοοικονομική και επικοινωνιακή μόχλευση ναι, αλλά σε αντιστοιχία με την εσωτερική αξία.

Το επίπεδο θεσμικής ανάπτυξης και το κράτος δικαίου της χώρας συμβάλλει αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Ομοίως η καλή διακυβέρνηση (corporate governance), η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου (risk management) και η συμμόρφωση με τους κανόνες (compliance) συμβάλλουν στην απόκτηση πελατών και την προσέλκυση επενδυτών.

Η ελευθερία μετακίνησης προσώπων, διακίνησης προϊόντων και μεταφοράς κεφαλαίων αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία, για επέκταση σε νέες αγορές, για επαφή με νέες αξίες και συμπεριφορές.

To become “future ready” should be globally (*) competitive.

(*) Global: 1. relating to or involving the whole world, 2. relating to or applying to the whole.