Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου

Το πλέον δημοφιλές εργαλείο περιγραφής του Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas) που επινόησε ο Alexander Osterwalder. 

Ο Καμβάς «επιβάλλει» πελατοκεντρική προσέγγιση και αποτελεί το κρίσιμο βήμα στην ακολουθία: επιχειρηματική ιδέα – επιχειρηματικό μοντέλο – επιχειρηματικό πλάνο. Ως εργαλείο επιχειρηματικού μοντέλου αναδεικνύει:

  • τα κενά στην πρόταση αξίας
  • τα ελλείματα στις χρηματοροές και
  • τις λειτουργικές δυνατότητες και αδυναμίες

Είναι ευέλικτο στις αλλαγές πορείας και κατάλληλο για συμμετοχική δημιουργία. Περιγράφει, αξιολογεί και προτρέπει σε συνεχή αναθεώρηση του επιχειρηματικού μοντέλου με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από αντικείμενο και μοντέλο marketing που εφαρμόζουν. Είναι κατάλληλος για start-up εταιρείες αλλά και για νέες start-up δραστηριότητες εντός μεγάλων και καθιερωμένων επιχειρήσεων.  

Γιατί Καμβάς ;

Η χρήση του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση:

  1. Είτε να επιτύχει σύντομα, ώστε η δημιουργία θετικών ροών να προηγηθεί της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων
  2. Ή να αποτύχει νωρίς, ώστε να σταματήσει η ανάλωση πόρων σε μια λάθος κατεύθυνση

Αυτά άλλωστε, αποτελούν τα δύο κεντρικά ζητήματα στην ανάπτυξη εργασιών μιας επιχείρησης.

Μπορεί δε να συμβάλει στο να «σπάσει η παγκόσμια σταθερά»: 9 στις 10 start-ups αποτυγχάνουν και 72% των προϊόντων επίσης ! – βλ. Στατιστικές και έρευνες.

Ανύπαρκτη ανάγκη αγοράς

Η 1η αιτία αποτυχίας σε ποσοστό 42% (σύμφωνα με σχετικές έρευνες) είναι η τοποθέτηση του προϊόντος σε μια ανύπαρκτη ανάγκη αγοράς (no market need).

Ο Καμβάς λόγω της δομής του μας «υποχρεώνει» βήμα-βήμα, να διασφαλίσουμε πως η επιχειρηματική Ιδέα έχει αντίκρισμα, καλύπτει μια υπαρκτή ανάγκη/ κενό της αγοράς!

Με τα 4 πεδία της «εξωστρέφειας» εξασφαλίζουμε:

  • τον σωστό εντοπισμό των πελατών μας (Customer Segments)
  • την κατάλληλη λύση για τους πελάτες μας (Value Proposition)
  • την μεγιστοποίηση της επαφής με τους πελάτες μας (Channels)
  • τις ενέργειες που θα μας επιτρέψουν να τους διατηρήσουμε (Customer Relationship)

Εξάντληση πόρων

Η 2η αιτία, σε ποσοστό 29%, είναι η εξάντληση των διαθέσιμων πόρων. Αυτή βέβαια δεν δημιουργείται από έλλειψη επενδυτών και χρηματοδότησης. Είναι αποτέλεσμα του ατελούς υπολογισμού του «νεκρού σημείου» – οι αναγκαίες πωλήσεις που καλύπτουν τα σταθερά και τα μεταβλητά κόστη.

Η ανάλυση και υπολογισμός των πεδίων Revenue Streams και Cost Structure αναδεικνύει τις ανάγκες τόσο για το αρχικό κεφάλαιο (Initial Capital – Seed Capital) όσο και για αναγκαίο κεφάλαιο κινήσεως (Working Capital).

Ακατάλληλη ομάδα

Η 3η αιτία, σε ποσοστό 23%, είναι η αδυναμία σχηματισμού της κατάλληλης ομάδας.

Πάντα η Ομάδα είναι αυτή που κερδίζει την αγορά, σε αυτήν στηρίζουν τις αποφάσεις τους οι επενδυτές, αυτήν εμπιστεύονται πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, σέβονται οι ανταγωνιστές και είναι η Ομάδα που μπορεί να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η πρόταση αξίας, η υπόσχεσή στους πελάτες δηλαδή, για να δημιουργηθεί απαιτείται η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων – τα Key Activities του Καμβά.

Οι βασικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από μέλη της Ομάδας (Key Resources) τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (skills) και δεξιότητες (competences).

Οι υπόλοιπες αναγκαίες δραστηριότητες θα καλυφθούν από συνεργάτες (άτομα ή εταιρείες) εκτός της Ομάδας – οι Key Partners του Καμβά.