Ανάπτυξη υποδομών Δημόσιου Ενδιαφέροντος

Διευρύνοντας δυνατότητας

Διαμόρφωση επιχειρηματικού μοντέλου που να επιτυγχάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη πιστωτών και επενδυτών, από πηγές εντός και εκτός Ελλάδας, ώστε να εξασφαλίζει τους πόρους για την ανάπτυξη, συντήρηση και περαιτέρω εξέλιξή του έργου. Χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού σε συνδυασμό με Δημοτικά Ομόλογα (Municipal Bonds) και Ομόλογα Έργων (Project Bonds).